Tagged flexible

FlexShelf by LATITUDE

Design Flexible Shelf By NEUVONFRISCH

CWave Bookcase by Gianmarco Blini

360 Shelf by Luka Pirnat

Citybook by Antonella Di Luca and Ubaldo Righi

Moire Storage Collection by Noh Jooeun and Yang Bomi

Rubber Bookshelf by Luke Hart

Flexible Modular Shelving from Lesha Galkin and Dopludo Collective

Marona by Daniel Romero

Scroll Bookshelf by Xin-Hung Lin, Pei-Yi Chiu, Chia-Rung Shu & Wung-Bing Lin